Svoz odpadů

INFORMACE K DISTRIBUCI NÁDOB NA BIOODPADY

Vážení občané,

tímto bychom Vás chtěli informovat o průběhu distribuce nádob na bioodpady a jejich svozu.

Technické služby města Úvaly, p. o. byly úspěšné při podání žádosti o dotaci na pořízení nádob na bioodpad. V současné době máme uzavřenou smlouvu s dodavatelem na celkem 800 ks nádob o objemu 240 l a 500 nádob o objemu 120 l. Nádoby začneme distribuovat postupně od čtvrtka 14. září těm domácnostem, které se přihlásily k jejich odběru.

Do daných úvalských domácností byl distribuován informační leták, jehož součástí byly 2 paré Dokladu o výpůjčce nádoby na BIO odpady. Oba výtisky prosím vyplňte a doneste/zašlete nazpět k nám do TSÚ. Doklad je možné také odevzdat na podatelně Městského úřadu, Pražská 276. Na základě vyplněné smlouvy Vás pak budeme kontaktovat o termínu umístění nádoby před Vaši nemovitost. Jeden výtisk podepsaného dokladu Vám zašleme zpět. Samozřejmě je možné si nádobu vyzvednout osobně v provozní době TSÚ, kde můžete rovnou odevzdat i vyplněný doklad o výpůjčce.

Svoz bioodpadu bude probíhat i nadále v sudé týdny, a to ve středu a ve čtvrtek. Ve středu budou sváženy ulice v Radlické čtvrti, na Slovanech, v Hodově, V Setých, Horoušánky a ulice v centrální části Úval (Horova, Na Ztraceném korci, Mánesova, Sovova, Na Spojce, Pod Tratí, Denisova, Vydrova, Smetanova, Bendlova stezka, Fügnerova, Tyršova, Husova, Arnošta z Pardubic, Komenského, Hálkova, Podhájí, Riegerova, 5. května, Dvořákova).  Ve čtvrtek budou sváženy zbývající ulice, tedy převážně centrální část Úval. Vzhledem k postupné distribuci nádob bude v září svážen bioodpad pouze ve čtvrtek 21. září, od října pak ve středu i čtvrtek. Případné změny Vám oznámíme prostřednictvím informačního letáku a na webu města a TSÚ.

Tímto bychom Vás rádi požádali, abyste nejpozději do 5:00 h daného svozového dne umístili popelnici na bioodpad na chodník před Vaši nemovitost. Do nádoby nepatří směsný komunální odpad, pouze biologicky rozložitelný odpad včetně kuchyňských zbytků. Do nádoby nesmí být dávány kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlé oleje, tekuté a kašovité zbytky jídel, kamení, písek, suť nebo celé větve. Zároveň bychom Vás chtěli požádat, abyste bioodpady nedávali do plastových pytlů, odpad se tak znehodnotí a nemůže být uložen na kompostárně.

Bohužel nebyl ze strany Státního fondu životního prostředí ČR podpořen projekt na pořízení kompostérů, o které projevilo zájem cca 300 úvalských domácností. V případě, že tyto domácnosti mají zájem o nahrazení kompostéry biopopelnicí, nechť nás kontaktují a domluvíme se na řešení dané situace.

Potřebné dokumenty jsou ke stažení zde

Informace k distribuci nádob na bioodpady

 

SVOZ ODPADŮ

Technické služby města Úvaly zajišťují svoz odpadů od ledna 2017. V současnosti disponujeme jedním svozovým vozidlem (podvozek zn. MAN s nástavbou a vyklapěčem od společnosti Zoeller), z tohoto důvodu zajišťujeme svoz pouze od fyzických osob. Během čtrnáctidenního intervalu nemáme kapacitu na další posílení svozu jednotlivých komodit, neboť v lichý týdny zajišťujeme primárně svoz směsných komunálních odpadů (černé popelnice), v sudých týdnech se více věnujeme svozu separovaných odpadů včetně bioodpadu (každý sudý čtvrtek).

Svoz směsných komunálních odpadů zajišťujeme od 5:00, z tohoto důvodu je důležité vyndat popelnici na ulici před touto hodinou, ideálně předchozí večer. Detailní informace o konkrétních ulicích jsou uvedeny v následující tabulce i mapce.

Separované odpady jsou vyváženy v pravidelných intervalech, ve spolupráci s Odborem životního prostředí a územního rozvoje se snažíme o optimalizaci sítě kontejnerů, nicméně ne na všechna sběrná hnízda lze umístit takový počet kontejnerů, aby nedocházelo k jejich přeplňování. Na vybraných lokalitách jsou umístěny i kontejnery na kovy, textil a tetrapack. V případě, že na některých lokalitách nejsou k dispozici oranžové kontejnery, tedy kontejnery na tetrapack, je možné je vytřídit také do žlutých kontejnerů, tedy na plast. Veškerý odpad ze žlutých kontejnerů končí ve třídírně, kde právě tetrapacky vytřídí do správné složky.

I.    okruh: PONDĚLÍ  

Škvorecká (Slovany), Na stráni, Ruská, Srbská, Chorvatská, Bulharská (Slovany), Lužická, Slovinská, Moravská, Česká, Slovenská, Slezská, Polská, Dalmatská, U Hostína, Pod Slovany, Dobročovická ( Radlická čtvrť), U Obory, Jeronýmova, Poděbradova, Chelčického, Táboritská, Roháčova, Milíčova, Želivského, Rokycanova, Lipanská, Osadní, U Přeložky, Purkyňova, Tovární, Nad Koupadlem, Otokara Březiny, Pernerova, Sukova, Janáčkova, Jirenská, Fibichova, Muchova, Čermákova, Brožíkova, Kupkova, Tichého, Slavíčkova, Lesní, Ebenová, K Hájovně, Do Hodova, Smrková, Borová, Modřínová, Jedlová, Tisová, Jalovcová, Tigridova, Šámalova, E.E. Kische, Oty Pavla, Těsnohlídkova,  Glücksmannova, U Horoušánek, Bohumila Trnky, Atlasová, Dr. Strusky, Kmochova, Zálesí

II.  okruh:  ÚTERÝ  

5. května, Riegerova, Škvorecká, Zahradní, Dvořákova, nábř. J. Krejcárka, U Starého koupadla, Podhájí, Arnošta z Pardubic, Hálkova, Komenského, Husova, Tyršova, Fügnerova, Smetanova, Vydrova, Bendlova stezka, Denisova, Mánesova, Sovova, Pod Tratí, Na Ztraceném korci, Horova, Pražská, , Jiráskova, Alešova, 28.října, Vojanova, Vítězslava Nováka, Wolkerova, Štefánikova, Kožíškova, Bezručova, nám. Svobody, Švermova, Hakenova, Palackého, Rašínova, Bratří Čapků, Šafaříkova, Tylova, Klostermanova, Dobrovského, Máchova, Guth-Jarkovského, Klánovická, Foerstrova, Čelakovského, Grégrova, Kladská, Vrchlického

III. okruh: STŘEDA  

Havlíčkova, Čechova, Žižkova, Nerudova,  Barákova, Boženy Němcové, Kollárova, Prokopa Velikého, Jungmanova, Raisova, Maroldova, Erbenova, Šrámkova, Josefa Lady, V. Špály, Dobročovická, Kladská, Bulharská, Rumunská, Lužická, U Výmoly, U Kaberny

 

Nádoby na sběr odpadů zůstávají stejné, se společností FCC jsme se dohodli na jejich odkupu. V případě rozbité nádoby, příp. nevhodné velikosti Vám bude umožněna náhrada tak, jak jste na to byli zvyklí v minulosti.

Svoz biologicky rozložitelného odpadu bude probíhat ve vegetační sezóně, tedy v období duben – říjen. Novinkou v letošním roce je začlenění poplatku za bioodpady do celkového poplatku za komunální odpady – v částce 684 Kč na osobu za rok tak bude zahrnuta nejen položka na směsné komunální odpady a tříděné odpady, ale právě i položka za bioodpady. Platba za odpad zůstává i nadále v gesci správního odboru na Městském úřadě, úhrada poplatků tak bude možná pouze na pokladně MěÚ, ne v sídle Technických služeb města Úvaly.

V případě, že by došlo např. ke změně termínů svozu směsného komunálního odpadu, budeme občany informovat prostřednictvím letáků a webu města i Technických služeb.

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat – k dispozici jsou stejná telefonní čísla jako pro případ provozování vodovodů a kanalizací nebo správu veřejného osvětlení:Kontakt:
  Dispečink tel: 735 172 722
  Tel: 281 091 522
 Email: tsu@mestouvaly.cz