Bioodpady

Bioodpady neboli biologicky rozložitelné odpady jsou druhem odpadu obsahující rozložitelné složky. V rámci směsných komunálních odpadů jich je produkován největší podíl, ČR se společně s dalšími státy EU zavázala postupně množství bioodpadů ve směsných odpadech snižovat, neboť jsou to právě bioodpady, které mají vysoce negativní dopady na stav životního prostředí, a to především díky produkci skleníkových plynů při hnilobných procesech. Z tohoto důvodu je nastolena snaha bioodpady odklánět na zařízení, která bioodpady dále zpracovávají, především pak na bioplynky a kompostárny.

 

V případě Úval máme smluvně zajištěn odbyt bioodpadů v kompostárně v Radimi. Třídění bioodpadů v Úvalech bylo ve větší míře zahájeno v roce 2017, a to díky tomu, že Technické služby města Úvaly, p.o. získaly dotaci na pořízení nádob na bioodpady, které byly občanům distribuovány od září 2017. S tím souvisí i významný nárůst objemu vytříděných bioodpadů na grafu.

 

Ke konci května 2018 byla většina nádob na bioodpady již rozdána mezi úvalské občany, nicméně pokud máte zájem o zařazení do svozu bioodpadů, přihlaste se prosím prostřednictvím formuláře (PDF, DOC).

 

 

Produkce biologicky rozložitelných odpadů v roce 2018 v Úvalech