Vodovody a kanalizace

Obecné informace

Technické služby města Úvaly provozují vodohospodářskou infrastrukturu města Úval od října 2015. Máme na starost celkem 42 km vodovodního řadu v intravilánu obce a obdobnou délku kanalizačních stok, které jsou svedeny do čistírny odpadních vod nacházející se v úvalské části Hodov na konci ulice Muchova. Pro distribuci vody máme k dispozici dva vodojemy – Rohožník a Jih, kde se pravidelně staráme zejména o doplňování chlornanu sodného pro zajištění správné hygienizace dodávané vody.

Oblast Radlické čtvrti je zásobována prostřednictvím vodovodního řadu provozovaného společností Vodos, tato voda pochází ze Želivky. Většina Úval je zásobována přes vodojemy Rohožník a Jih, kam proudí voda z jirenského přivaděče, zdrojem je Káraný. Pravidelně v měsíčních intervalech zajišťujeme rozbor pitné vody, jejich výsledky jsou zveřejňovány zde. Dvakrát ročně je prováděn tzv. úplný rozbor vody, kde jsou uvedeny veškeré sledované ukazatele včetně tvrdosti vody. V posledním prováděném měření (březen 2017) bylo zjištěno, že tvrdost vody (uváděná v mmol/l – celková hodnota vápníku a hořčíku) se pohybuje na úrovni 2,21 mmol/l, což odpovídá středně tvrdé vodě.

 

Odečty vody

Odečty vody jsou organizovány stejně jako u předchozího provozovatele: Úvaly jsou rozděleny do tří okruhů (okruhy pro odečty stavu vodoměrů) a v jednotlivých okruzích probíhá odečtení stavu vodoměrů jednou za tři měsíce, během cca 5. – 15. dne v měsíci. Následně jsou připraveny faktury, které jsou počátkem dalšího měsíce distribuovány zaměstnanci Technických služeb města Úvaly, případně jsou rozesílány prostřednictvím České pošty.

Ke změnám oproti předchozímu provozovateli nedošlo ani v pracovnících zajišťujících odečtení stavu vodoměrů –odečty zjišťují paní Jitka Lulová, Jarmila Janecká a Miroslava Sobotková.

Splatnost faktur za vodné a stočné je 3 týdny, složenky mohou být zaplaceny na poště, zadáním příkazu v bance nebo uhrazením položky v pokladně Technických služeb města Úvaly.

Ceny

Ceny vodného a stočného platného pro rok 2020 za 1 m3 včetně DPH 15% do 30.4.2020. Od 1.5.2020 změna sazby DPH na 10%.

Rok 2016 2017 2018 2019 2020 leden-duben 2020 květen-prosinec
Vodné 43,83 44,85 47,15 50,98 58,27 55,74
Stočné 47,29 48,38 50,60 54,86 55,09 52,70
Celkem 91,12 93,23 97,75 105,84 113,36 108,44

Ceny vodného a stočného pro rok 2020 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání dne 9.12.2019.

Ke stažení

Další formuláře a dokumenty naleznete zde.