Informace k distribuci nádob na bioodpady

Vážení občané,

tímto bychom Vás chtěli informovat o průběhu distribuce nádob na bioodpady a jejich svozu.

Technické služby města Úvaly, p. o. byly úspěšné při podání žádosti o dotaci na pořízení nádob na bioodpad. V současné době máme uzavřenou smlouvu s dodavatelem na celkem 800 ks nádob o objemu 240 l a 500 nádob o objemu 120 l. Nádoby začneme distribuovat postupně od čtvrtka 14. září těm domácnostem, které se přihlásily k jejich odběru.

Do daných úvalských domácností byl distribuován informační leták, jehož součástí byly 2 paré Dokladu o výpůjčce nádoby na BIO odpady. Oba výtisky prosím vyplňte a doneste/zašlete nazpět k nám do TSÚ. Doklad je možné také odevzdat na podatelně Městského úřadu, Pražská 276. Na základě vyplněné smlouvy Vás pak budeme kontaktovat o termínu umístění nádoby před Vaši nemovitost. Jeden výtisk podepsaného dokladu Vám zašleme zpět. Samozřejmě je možné si nádobu vyzvednout osobně v provozní době TSÚ, kde můžete rovnou odevzdat i vyplněný doklad o výpůjčce.

Svoz bioodpadu bude probíhat i nadále v sudé týdny, a to ve středu a ve čtvrtek. Ve středu budou sváženy ulice v Radlické čtvrti, na Slovanech, v Hodově, V Setých a Horoušánky. Ve čtvrtek budou sváženy zbývající ulice, tedy převážně centrální část Úval. Vzhledem k postupné distribuci nádob bude v září svážen bioodpad pouze ve čtvrtek 21. září, od října pak ve středu i čtvrtek. Případné změny Vám oznámíme prostřednictvím informačního letáku a na webu města a TSÚ.

Tímto bychom Vás rádi požádali, abyste nejpozději do 5:00 h daného svozového dne umístili popelnici na bioodpad na chodník před Vaši nemovitost. Do nádoby nepatří směsný komunální odpad, pouze biologicky rozložitelný odpad včetně kuchyňských zbytků. Do nádoby nesmí být dávány kosti, maso, uhynulá zvířata, jedlé oleje, tekuté a kašovité zbytky jídel, kamení, písek, suť nebo celé větve. Zároveň bychom Vás chtěli požádat, abyste bioodpady nedávali do plastových pytlů, odpad se tak znehodnotí a nemůže být uložen na kompostárně.

Bohužel nebyl ze strany Státního fondu životního prostředí ČR podpořen projekt na pořízení kompostérů, o které projevilo zájem cca 300 úvalských domácností. V případě, že tyto domácnosti mají zájem o nahrazení kompostéry biopopelnicí, nechť nás kontaktují a domluvíme se na řešení dané situace.

 

Bioodpady – doklad o vypůjčce.pdf

Bioodpady – doklad o vypůjčce.docx

 

08.09.2017