OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY – DOČASNÉ OMEZENÍ UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY VE MĚSTĚ ÚVALY OD 15.07. DO 30.09.2023

OMEZUJE SE UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY Z VODOVODU VE MĚSTĚ ÚVALY – od 15.07.2023 do
30.09.2023 

Je zakázáno:

Zalévání zahrádek, mytí aut, napouštění bazénů a ostatních činností souvisejících s odběrem
pitné vody z veřejného vodovodu nesloužících k pitným a hygienickým účelům.

Odbor životního prostředí Městského úřadu Brandýs nad Labem- Stará Boleslav, jako
vodoprávní úřad příslušný podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001
Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „vodní zákon“), v souladu s ustanovením § 25 a § 172, § 173 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád, v platném znění (dále jen správní řád), v souladu s ustanovením § 15 zákona o
vodovodech a kanalizacích, na základě návrhu města Úvaly, IČO: 00240931, Arnošta
z Pardubic 95, 250 82 Úvaly jako vlastníka vodovodu pro veřejnou potřebu:

omezuje užívání pitné vody z vodovodu ve městě Úvaly od 15.07.2023 do 30.09.2023

Vodu z veřejného vodovodu je možné užívat pouze pro osobní potřebu k pitným a
hygienickým účelům.

V případě nedodržení tohoto opatření se fyzické osoby dopouští přestupku podle § 32 odst.
5 písm. d) zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a může jim být uložena pokuta
do 50 000 Kč; v případě právnických osob se jedná o správní delikt podle § 33 odst. 7 písm. d)
zákona 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a může být uložena pokuta taktéž do
50 000 Kč.

Příloha:

Opatření_obecné_povahy_1213218907 – dočasné omezení užívání pitné vody 2023
10.07.2023